clarolinethai Claroline (คลาโรไลน์) เป็นระบบอีเลิร์นนิ่งอีกโปรแกรมหนึ่งที่กำลังพัฒนา และใช้อยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะในแถบประเทศทางยุโรป โดยได้ตั้งเป็นโครงการพัฒนาโปรแกรมขึ้นในปี 2000 หรือปี 2543 ที่มหาวิทยาลัยคาธอลิกของเมืองลูแวง Catholic University of Louvain ประเทศเบลเยียม โดย Thomas De Praetere โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิลูแวง( Louvain Foundation) นับตั้งแต่ ปี 2004 หรือ ปี 2547เป็นต้นมา ก็ได่มีผู้ร่วมพัฒนาส่วนของโปรแกรมหลัก(Core System Code)คือ CERDECAM ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยของ ECAM (Engineering higher school - Belgium) โดยปัจจุบันมีเว็บไซต์ศูนย์กลางการร่วมมือกันพัฒนาที่ Claroline.net สำหรับการพัฒนาเวอร์ชั่นภาษาไทย ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไซต์เผยแพร่โครงการพัฒนานี้ Download ClarolineThai Edition > sourceforge.net

ระบบอีเลิร์นนิ่งของคลาโรไลน์ เป็นโปรแกรมระบบประเภทแจกจ่ายให้นำไปใช้ฟรี แบบเปิดเผยรหัสต้นฉบับ (Free Software or Open Source Code)ที่อนุญาตและสามารถนำไปพัฒนาเพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขตลอดจนนำแจกจ่ายต่อได้ ภายใต้สิทธิ์อนุญาตแบบ GNU สำหรับการนำระบบของคลาโรไลน์ มาใช้ในเมืองไทยเรานั้น มีนำมาทดลองใช้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยที่ยังไม่แปลเป็นภาษาไทย ต่อมาเริ่มมีการแปลและเป็นผู้แปลที่ได้รับเครดิตจากทีมของ Claroline ตามที่แจ้งไว้ในหน้าเครดิตของโปรแกรม อย่างเป็นทางการก็คือคุณ Sutas Jitchuen แต่ก็ยังแปลไปได้ไม่ครบนับแต่เวอร์ชัน 1.5 ในปีพศ.2548 ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เริ่มศึกษาวิจัย ทดลองใช้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนด้านศิลปกรรม ด้านการออกแบบ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แปลและปรับแต่งมานับตั้งแต่เวอร์ชัน 1.6x เป็นต้นมา และในเวอร์ชั่น 1.90 นี้ก็ได้ส่งคำแปลและผลงานที่พัฒนานี้กลับไปให้ทาง Claroline.net ดังที่ได้ปรากฏชื่อในฐานะผู้ร่วมแปลภาษาไทย และใช้เป็นไฟล์ภาษาหนึ่งของระบบหลักในโปรแกรมคลาโรไลน์ต้นแบบจริง ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้าร่วมแปลเป็นภาษาต่างๆจากทั่วโลกแล้วจำนวน 35 ภาษา สำหรับคลาโรไลน์ไทย เวอร์ชั่นนี้ เป็นการปรับแต่ง ออกแบบกราฟิก แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม รูปลักษณ์หน้าตาและฟังชั่นอื่นๆเข้ามาเสริมให้ง่ายต่อการใช้งา่นได้สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับคนไทยและผู้เริ่มต้น พร้อมปรับคำแปลภาษาระบบที่เป็นถ้อยคำ ศัพท์เฉพาะทางการศึกษา ภาษาใช้งานที่เป็นวิชาการ ความถูกต้องเหมาะสมกับการปรับใช้บริหารจัดการหลักสูตรนับตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบันมากขึ้น และที่สำคัญคือเพื่อให้ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีส่วนร่วม ได้นำไปใช้ ไปพัฒนาต่อ ใช้จัดการความรู้เพื่อการศึกษา ทำสำเนาแจกจ่ายต่อแบบฟรีได้ตามแนวคิดของการพัฒนา Open Source Software โดยที่ยังคงต้องการความร่วมมือ การสนับสนุนจากทุกฝ่าย จากทุกที่ เพื่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและทำกิจกรรมการพัฒนาสืบเนื่องด้วยกันตลอดไป

การพัฒนาครั้งนี้ผู้พัฒนาใช้ทุนส่วนตัว โดยจดทะเบียนชื่อโดเมนสากลเพื่อการเผยแพร่และทดสอบการใช้งานจริง และด้วยการเช่าใช้พื้นที่เครืองข่ายบริการเชิงพาณิชย์สากล(Host) ทั้งนี้เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนด้านศิลปกรรมจริง ในชื่อของ www.clarolinethai.info ,www.chandraonline.infoส่วน Host ทดสอบภายในมหาวิทยาลัยนั้น ใช้เครื่องพีซีธรรมดาและเป็นเครือข่าย Sub-Domain ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกของสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภายใต้ชื่อโครงการวิจัยฯ ที่กำลังจะขอจัดตั้งและของบประมาณสนันสนุนในลำดับต่อไป โดยคาดว่าน่าจะได้งบสนับสนุนจากทางราชการบ้าง ดังนั้นหากท่านใดประสงค์ที่จะบริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนา เข้าร่วมสนับสนุนเป็นทุนวิจัยและให้ทุนพัฒนาแบบเฉพาะกรณี และหรือเพื่อเชิงพาณิชย์ ก็จะยินดีและคงจะมีกำลังใจมากขึ้นนะครับ การบริจาคผ่านทาง Paypal เชิญคลิก Papal Logo to Donate Me ชื่อ PayPal Business ID /email: prachid@wittycomputer.comPaypal Donation


โครงการศึกษาวิจััยและพัฒนา โปรแกรมสนับสนุนระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ประเภทเปิดเผยรหัสต้นฉบับ ด้วยโปรแกรมคลาโรไลน์(Claroline) : ฉบับภาษาไทย
สาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก กทม. 10900 โทร.02 942 6900 ต่อ 3011,3014, http://artnet.chandra.ac.th, http://chandraonline.chandra.ac.th


clarolinethai ออกแบบกราฟิก แปลและพัฒนาระบบส่วนภาษาไทย โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร นับแต่เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 3 มกราคม 2554 ติดต่อโทรศัพท์มือถือ. 08 9667 0091, เว็บไซต์ส่วนตัว http://www.prachid.com, อีเมล prachid@prachid.com. บ้านพัก โทร/โทรสาร.02 962 9505 Customized ,Graphics Design & Thai Translation by : Assistant Professor Prachid Tinnabutr, prachid@prachid.com, Sinc Jan 11, 2007 ,Last Update 3 January 2011.

This work is a part of the project title :The research and development of educational media innovation supporting the art and design online learning courses by using Claroline Learning Management System Program :Thai Version. by Assistant Professor Prachid Tinnabutr . Division of Fine and Applied Arts. Faculty of Humanities and Social Sciences.Chandrakasem Rajabhat University,Bangkok Thailand 10900,Office URL: http://artnet.chandra.ac.th, Private URL:, http://www.prachid.com, email : prachid@prachid.com , Mobile Phone (66)08 9667 0091.


Creative Commons License
ClarolineThai Edition by Prachid Tinnabutr is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Thailand License Based on a work at www.claroline.net. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.prachid.com.


เข้าร่วมชุมชนคลาโรไลน์ไทย:ClarolineThai Community |คลิกที่นี่ 

 

 


ผู้บริหารระบบ Claroline E-Learning Thai Edition : คลาโรไลน์ไทย อีเลิร์นนิ่ง : Prachid Tinnabutr
โทรศัพท์ : 0896670091
Claroline Thai Edition by www.prachid.com พัฒนาจากต้นแบบและระบบหลักของ Claroline © 2001 - 2013